Peamiselt mõeldud puidu lamineerimiseks, liimimiseks, laevade ja paatide
katmiseks. 

Läbipaistev BIO vaik puidule, viimistluseks, paatide valmistamiseks ja remontimiseks. Läbipaistev BIO ONE vaik on USDA Biopreferred sertifitseeritud ökoloogiline vaik kõrge biokomponentide sisaldusega. Toode on mõeldud üldiseks kasutamiseks: ideaalne puidu
töötlemisel kattekihiks, liimimiseks, täitekihiks, pinna taastamiseks, kaunistamiseks.
Mis on tavalise epoksiidvaigu ja USDA BioPreferred epoksiidvaigu erinevus?
USDA BioPreffered tooted on bioloogiliselt ohutud tooted. Neid valmistatakse kas taimsetest saadustest või teistest põllumajanduslikest saadustest, mis asendavad tavalisi nafta baasil toodetud tooteid. USDA BioPrefered märgisega tooted on peamiselt valmistatud bioloogilisel teel saadud ainetest ja nende kogust tootes kontrollib USDA kasutades ASTM D6866 standardit.

KASUTUS JUHISED:
 • Parimate tulemuste saamiseks mõõtke kaks komponenti kaalumise teel, vahekorra erinevus ei tohi ületada 5% soovitatavast segamise vahekorrast.
 • Segage toodet alati vähemalt 2 minutit põhjalikult, ka segamisanuma külgedelt ja põhjast tuleb aine hoolikalt segu sisse segada.
 • Proovige toodet kasutada kontrollitud temperatuuriga keskkonnas, järgides toote optimaalseid spetsifikatsioone.
 • Vältige kõrge õhuniiskust ja/ või külma õhutemperatuuri.
 • Optimaalse liimimisvõime tagamiseks veenduge, et pind oleks kuiv ning mustuse, prahi ja õlideta. Liimitava pinna ettevalmistamine lihvimise teel on väga soovitatav.
 • Tehke väikesed eelkatsed, et mõista täielikult vaikude polümerisatsiooni omadusi oma töökeskkonnas ja vaikude ühilduvust teiste materjalidega.
TEHNILISED OMADUSED:
 • Segamise vahekord (kaalu põhjal): 100:44
 • Segamise vahekord (mahu põhjal): 2:1
 • Viskoossus 25C juures: 500 cSt
 • Kasutusaeg: 18 min
 • Geeljas olekus: 3h
 • Täielik kuivamine: 7 päeva
 • Värv: kergelt kollakas
 • Toonitav
Tähelepanu.
Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Kanda
kaitsekindaid. Kanda silmade või näo kaitset. Vältida udu / aurude / pihistatud aine sissehingamist. Pärast käitlemist pesta hoolikalt vahendid. Vältida sattumist
keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke seebi ja veega. Nahaärritust tekitava lööbe korral: pöörduda arsti poole. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitu minutit ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed. Silmade ärrituse püsimisel: pöörduda arsti poole. Eemaldada saastunud rõivad ja pesta enne uuesti kasutamist. Jäätmed kõrvaldada vastavalt kohalikele / piirkondlikele / riiklikele / rahvusvahelistele eeskirjadele. Sisaldab epoksükomponente. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.